Obchodní Podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě dostupném z webových stránek prodávajícího instagram.com/luxuryphile (dále též jako "e-shop") provozovaném společností Luxuryphile s.r.o. se sídlem na adrese Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Luxuryphile s.r.o. se sídlem na adrese Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 290962 vedená u Městského soudu v Praze, a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále též jako "NOZ").

Obecné informace

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v bodě "Platební a doručovací podmínky". Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Vzniklá kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Vystavené zboží na uvedených webových stránkách není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Na uvedených webových stránkách provozovatele je aktuální nabídka Prodávajícího, vyjma zboží označených jako SOLD(prodané). Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny produktů jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Náklady na doručení zboží budou spotřebiteli oznámeny na základě individuálního výpočtu dle země doručení. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření kupní smlouvy s osobami, kteří dříve porušili kupní smlouvu, či obchodní podmínky. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, v případě, že na konkrétní zboží byla uzavřena kupní smlouva s jiným kupujícím, vzhledem ke skutečnosti, že většina zboží v nabídce prodejce je pouze po jednom kusu. Návrh na objednávku zboží lze podat pouze pomocí těchto kanálů: - Emailem na adrese info@luxuryphile.org - Soukromou zprávou na profilu Prodejce instagram.com/luxuryphile Objednávka je pouze návrhem kupní smlouvy ze strany kupujícího. Tento návrh musí být potvrzen(akceptací) Prodávajícím v elektronické komunikaci, až poté je smlouva považována za uzavřenou. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Platební a doručovací podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat uhrazení celé kupní částky před odesláním zboží. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží, na základě kupní smlouvy, může Kupující hradit Prodejci těmito způsoby: - V hotovosti při převzetí, při osobním odběru na základě určeného času a místa převzetí - Předem převodem na bankovní účet Prodejce vedeného u FIO Banky v CZK: Číslo bankovního účtu: 2501404942/2010 - Předem převodem na bankovní účet Prodejce vedeného u FIO Banky v EUR. IBAN bankovního účtu: CZ4320100000002501608654 V případě platby předem na bankovní účet, je kupní cena splatná do 72 hodin od uzavření kupní smlouvy. Nebude-li kupní cena do této lhůty připsána na účet Prodávajícího, kupní smlouva zaniká. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Práva a povinnosti z vadného plnění a jakost při převzetí

Veškeré zboží v nabídce prodávajícího je použité, není-li uvedeno jinak. Na nové zboží je poskytována v souladu s občanským zákoníkem záruka v délce 24 měsíců. Prodávající a kupující sjednávají u již použitého spotřebního zboží v souladu s § 2168 občanského zákoníku zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na 12 měsíců od převzetí zboží. Jako záruční list slouží daňový doklad. Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 12 měsíců(na základě dohody mezi Prodávajícím a kupujícím o použitém spotřebním zboží v souladu s s § 2168 občanského zákoníku) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Uplatnění reklamace (reklamační list)

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku. Za vadu zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození vnějším vlivem nebo jiného nesprávného zásahu kupujícího či třetí osoby. Reklamace se vyřizují v souladu s reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy.

Právo na odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením konkrétního zboží, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího info@luxuryphile.org V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Ustanovení obchodního zákoníku o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 obchodního zákoníku však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 obchodního zákoníku musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak kupujícímu (spotřebiteli) takto sníženou kupní cenu. V souladu s ustanovením § 1833 OZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů uvedené zde.

Další práva a povinnosti

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující je povinen vybírat zboží tak, aby zvolený druh a velikost zboží odpovídaly potřebám kupujícího. Kupující před zakoupením zboží vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. V případě, že je způsob užívání zboží stanoven v návodu na užívání, je kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání zboží seznámit a tímto se řídit. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Závěrečná ustanovení Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž aktuální znění obchodních podmínek je vždy umístěno na webových stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce. Prodávající tímto v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění informuje, že Česká obchodní inspekce je subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporu mezi prodávajícím a kupujícím, jakožto spotřebitelem. Kupující nalezne bližší informace na webových stránkách České obchodní inspekce http://www.coi.cz/

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. 11. 2018